DN: "I Kina är det vanligt att bankerna använder information om dina transaktioner, där en algoritm avgör till vilken ränta du får låna eller hur mycket din försäkring ska kosta. Det kan finnas algoritmer som är så avancerade att besluten är ogenomträngliga även för dess skapare. Snart kommer svenska banker att börja med samma sak."

~~~~

Borttagandet av kontanterna är inte förvånande för den som läser Bibeln och tror på den levande Guden Jesus Kristus.

Denna värld går mot sitt slut.

Det som Bibeln talar om måste ske.

Den tid som kommer är den värsta som någonsin funnits.

Hebreerbrevet 1:10-12 "Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk.11 De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad.12 Som en mantel skall du rulla ihop dem, och som en klädnad skall de bytas ut. Men du är densamme, och dina år har inget slut."

Daniel 12:1 Ändens tid "Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden.

Markus 13:19-20 "Ty det skall i de dagarna komma en sådan nöd att något liknande inte har förekommit sedan Gud i begynnelsen skapade världen, och inte heller skall komma. 20 Om Herren inte förkortade den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull har han förkortat den tiden. "

HÖR DU TILL DE UTVALDA ELLER SKA DU GÅ FÖRLORAD?

SÖK HERREN MEDAN DET ÄR TID.

HAN ÄR INTE LÅNGT BORTA.

2 Korinthierbrevet 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet - han som är Guds avbild.

1 Johannesbrevet 5:11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son.