Här är videon.

~~~~

INGEN kommer till "ljuset" utan Jesus.

INGEN!

Inte Dammegård eller någon annan heller.

INGEN!

Att Gud Fadern sände sin Son Jesus Kristus till världen är ingen småsak.

Gud steg själv ned till oss i mänskligt gestalt.

Hur kan någon rycka på axlarna åt det!?

OBEGRIPLIGT!

Alla får sin chans.

Ingen kan undkomma sitt ansvar om att välja rätt som är ljuset (livet).

~~~~

Vi får alla den evigheten som vi valt.

Vi väljer HIMMEL eller HELVETE.

Ingen har någon ursäkt.

Ingen kan säga: "Jag visste inte".

ALLA vet.

Ingen råkar välja fel.

Alla vet vad de väljer: HIMMEL eller HELVETE.

De flesta av människorna väljer HELVETET.

FRUKTANSVÄRT HEMSKT!

~~~~

Endast Jesus kan rädda oss från Satan, som är ute efter oss alla.

Efesierbrevet 6:12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

5 Mosebok 30:15-20 Va­let mel­lan liv och död

"Se, jag ställer dig i dag inför liv och lyc­ka el­ler död och olyc­ka. 16 Om du lyss­nar till Her­rens, din Guds, bud, som jag i dag ger dig, och om du äls­kar Her­ren, din Gud, vand­rar hans vägar och följer hans bud, stad­gar och före­skrif­ter, då skall du få le­va och bli tal­rik, och Her­ren, din Gud, skall välsig­na dig i det land som du kom­mer till och tar i be­sitt­ning. 17 Men om du stäng­er ditt hjärta och in­te vill lyss­na ut­an låter dig förle­das att till­be and­ra gu­dar och tjäna dem, 18 då säger jag er i dag att ni skall förin­tas. Ni får in­te le­va länge i det land som du kom­mer till och tar i be­sitt­ning när du går över Jor­dan. 19 Jag tar i dag him­mel och jord till vitt­nen på att jag har ställt dig inför liv och död, välsig­nel­se och förban­nel­se. Du skall välja li­vet, så att du och di­na ef­ter­kom­man­de får le­va. 20 Du skall äls­ka Her­ren, din Gud, lyss­na till ho­nom och hålla dig till ho­nom, ty det­ta ger dig liv, och du får le­va länge i det land som Her­ren med ed har lo­vat att ge di­na fäder Ab­ra­ham, Isak och Ja­kob."

Detta ord säger Gud den Allsmäktige nu till ALLA folk över hela jordens yta:

VÄLJ LIVET! VÄLJ RÄTT!