Psalm 10:4 I sitt högmod söker den ogudaktige inte Gud, i alla hans tankar finns ej plats för Gud.

~~~~

Sagt av Agnes Wold:

”Som tur e så dödar den ju i princip bara gamla människor vilket vi får vara tacksamma för.”

Vad är detta för vidrig syn på våra äldre? Så med den logiken ska vi strunta i våra hemlösa fattiga pensionärer? Jag värderar alla lika mycket - oavsett ålder.

Osmakligt av Agnes Wold!"

JAG ANTAR WOLD INKLUDERAR SIG SJÄLV, DÅ HON TALAR OM GAMLA MÄNNISKOR, DÅ HON SJÄLV ÄR 65 ÅR ENLIGT NÄTET.

~~~~

Agnes Wold: ”De får fan pröjsa”

Job 22:29
Gud kväser dem som förhäver sig,
men de ödmju­ka upprättar han.
Ords 6:16f
Sex ting är det som Her­ren ha­tar,
sju är det han av­skyr:
stol­ta ögon, falsk tunga,
händer som ut­gju­ter oskyl­digt blod,
Ords 13:10
Tölpens över­mod ställer till gräl,
vis­het finns hos dem som tar råd.
Ords 15:25
Den högmo­di­ges hus ri­ver Her­ren ner,
men änkans gräns­sten låter han ing­en rub­ba.
Ords 15:33
Guds­fruk­tan fost­rar till vis­het,
ödmjuk­het är vägen till ära.
Ords 16:5
Her­ren av­skyr al­la högmo­di­ga,
ald­rig undgår de sitt straff.
Ords 16:18
Över­mod följs av ne­der­lag,
högmod går före fall.
Ords 18:12
Hjärtats högmod går före fall,
ödmjuk­het är vägen till ära.
Ords 22:4
Lönen för ödmjuk­het och guds­fruk­tan
är ri­ke­dom, ära och liv.
Ords 29:23
Högmod le­der till förödmju­kel­se,
men den ödmju­ke vin­ner ära.
Syr 10:6-9
Förar­gas ald­rig på din nästa för en oförrätt,
och gör in­te någon­ting i vre­des­mod.
Över­mod är av­skyvärt för både Gud och människor,
att kränka and­ras rätt är brott mot bådas lag.
Rättskränk­ning­ar, våld och vinst­begär
gör att mak­ten övergår från folk till folk.
Vad har stoft och as­ka att yvas över?
Re­dan i li­vet börjar ju krop­pens upplösning.
1 Pet 5:5f

Och ni yng­re, un­der­ord­na er dem som är äldst. Men för er al­la gäller: klä er i ödmjuk­het mot varand­ra, ty Gud står emot de högmo­di­ga, men de ödmju­ka vi­sar han nåd. Böj er alltså ödmjukt un­der Guds star­ka hand, så att han upphöjer er när ti­den är in­ne,