CONSPIRACY IN THE BIBLE:

Ps. 2:2;

Ps. 31:21

Ps. 83:5

Isa./Jes. 30:1: 45:5,21

Jer. 11:9

Acts./Apg. 23:13


Prayer to Frustrate Conspiracy Against Israel

Psalms 83

83 Do not keep silent, O God! Do not hold Your peace, And do not be still, O God! 2 For behold, Your enemies make a tumult; And those who hate You have lifted up their head. 3 They have taken crafty counsel against Your people, And consulted together against Your sheltered ones.They have said, “Come, and let us cut them off from being a nation,That the name of Israel may be remembered no more.” 5 For they have consulted together with one consent; They form a confederacy against You:


Hjälp mot Guds folks fiender


Psalm 83

2 Gud, var inte tyst,
 var inte stilla och stum, Gud!
 3 Se, dina fiender larmar
 och de som hatar dig
 höjer sina huvuden.
 4 De smider listiga planer
 mot ditt folk,
 de rådslår mot dem du beskyddar,
 5 de säger: "Kom,
 vi utrotar dem som folk
 så att ingen mer minns
 Israels namn!"
 6 Enigt rådslår de med varandra,
 de sluter förbund mot dig:


Israel’s Wicked Leaders

Ezekiel 22

23 And the word of the Lord came to me, saying, 24 “Son of man, say to her: ‘You are a land that is not cleansed or rained on in the day of indignation.’ 25 The conspiracy of her prophets in her midst is like a roaring lion tearing the prey; they have devoured people; they have taken treasure and precious things; they have made many widows in her midst. 26 Her priests have violated My law and profaned My holy things; they have not distinguished between the holy and unholy, nor have they made known the difference between the unclean and the clean; and they have hidden their eyes from My Sabbaths, so that I am profaned among them.


Hesekiel 22

Herrens ord kom till mig. Han sade: 24 "Du människobarn, säg till dem: Du är ett land som inte har renats och inte har sköljts av regn på vredens dag. 25 De profeter som finns där har sammansvurit sig och blivit som rytande, rovgiriga lejon. De slukar människor, de roffar åt sig gods och dyrbarheter och gör många till änkor i landet. 26 Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. De skiljer inte mellan heligt och oheligt och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. De blundar för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem. 27 Furstarna i mitt folk är som rovgiriga vargar. De utgjuter blod och förgör människor för att skaffa sig orättfärdig vinning. 28 De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. De säger: Så säger Herren, Herren , fastän Herren inte har talat. 29 Folket i landet begår våldsgärningar och stjäl. Den nödställde och fattige förtrycker de, och mot främlingen utövar de våld utan lag och rätt.

WHO KILLED JESUS - VILKA DÖDADE JESUS?

Matt. 26:3, 20

Acts/Apg. 2:23, 36; 3:13

Acts/Apg. 3:13-16

13 The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, glorified His Servant Jesus, whom you delivered up and denied in the presence of Pilate, when he was determined to let Him go. 14 But you denied the Holy One and the Just, and asked for a murderer to be granted to you, 15 and killed the Prince of life, whom God raised from the dead, of which we are witnesses.

13 Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Ni utlämnade och förnekade honom inför Pilatus när han hade bestämt sig för att frige honom. 14 Ni förnekade den Helige och Rättfärdige och krävde att få en mördare fri! 15 Livets furste dödade ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Det är vi vittnen till.


1 Thess./1 Tess. 2:15-16

14 For you, brethren, became imitators of the churches of God which are in Judea in Christ Jesus. For you also suffered the same things from your own countrymen, just as they did from the Judeans, 15 who killed both the Lord Jesus and their own prophets, and have persecuted us; and they do not please God and are contrary to all men, 16 forbidding us to speak to the Gentiles that they may be saved, so as always to fill up the measure of their sins; but wrath has come upon them to the uttermost.

14 Ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judeen som lever i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidanden från era landsmän som de har fått från judarna , 15 som dödade både Herren Jesus och profeterna och som nu har drivit bort oss. De behagar inte Gud, och de motarbetar alla människor 16 när de försöker hindra oss från att predika för hedningarna så att dessa blir frälsta. Så fyller de ständigt sina synders mått. Men vredesdomen har till slut kommit över dem.Mark 14:43-46

43 And immediately, while He was still speaking, Judas, one of the twelve, with a great multitude with swords and clubs, came from the chief priests and the scribes and the elders. 44 Now His betrayer had given them a signal, saying, “Whomever I kiss, He is the One; seize Him and lead Him away safely.” 45 As soon as he had come, immediately he went up to Him and said to Him, “Rabbi, Rabbi!” and kissed Him. 46 Then they laid their hands on Him and took Him.


43
Medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv, och med honom en folkhop med svärd och påkar från översteprästerna och de skriftlärda och de äldste. 44 Förrädaren hade avtalat ett tecken med dem och sagt: "Den jag kysser är det. Grip honom och för bort honom under säker bevakning." 45 När Judas kom, gick han genast fram till Jesus och sade: "Rabbi!" och kysste honom. 46 Då grep de Jesus och höll fast honom.


Acts/Apg. 3:19

Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out.

Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade.

Acts/Apg 3

17 “Yet now, brethren, I know that you did it in ignorance, as did also your rulers. 18 But those things which God foretold by the mouth of all His prophets, that the Christ would suffer, He has thus fulfilled. 19 Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord, 20 and that He may send Jesus Christ, who was preached to you before,[a] 21 whom heaven must receive until the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began.

17 Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era ledare visste vad ni gjorde. 18 Men Gud har med detta uppfyllt det som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. 19 Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade 20 och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. 21 Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det återupprättas som Gud från urminnes tid har förkunnat genom sina heliga profeters mun.


You shall have no pity on them until we shall have destroyed their so-called Arab Culture, on the ruins of which we shall build our own civilization. (Menachem Begin, at a Tel Aviv Conference, October 28. 1956)

The Jews energetically reject the idea of fusion with other nationalities and cling firmly to their historical hope of World empire... (Max Mandelstam, at World Zionist Comgress, July, 1898.)

Jerusalem is not the capital of Israel and World Jewry; it aspires to become the spiritual center of the World... (David Ben-Gurion, Jewish Chronicle, London, December 16, 1949.

Rabbinic Judaism has become the chosen vessel wherein Satan will one day incarnate himself as Antichrist.

Quotes from Ted Pike´s book: " ISRAEL Our Duty... Our Dilemma"

Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it. And because I tell you the truth, ye believe me not. John 8:44-45

And on His robe and on His thigh He has a name written, "KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS." Revelation 19:16

Crown Clip Art

"Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham." Galatians 3:7.

"For they are not all Israel which are of Israel; neither because they are the seed of Abraham are they all children… but the children of promise are counted for the seed." Romans 9:6-8.