Galatians 1:8-9 But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed.As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed.

Galaterbrevet 1:8-9 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse.


Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine (Matthew 7:6).

The spirit of the unregenerate man has no more capacity to appreciate the things of God than a dog has to appreciate holy things, or a hog a genuine pearl necklace.

Ge inte det som är heligt åt hundarna, och kasta inte era pärlor för svinen. (Matteus 7: 6).

Den oregenererade (syndfull/omvänd) människans ande har inte mer förmåga att uppskatta Guds saker än en hund har att uppskatta heliga saker eller en gris har att uppskatta ett äkta pärlhalsband.

---

...the soul is the seat of the affections, right or wrong, of love, hate, lusts, and even the appetites of the body.

Själen är sätet av affektionerna, rätt eller fel, av kärlek, hat, lust och till och med kroppens aptit.

---

Man’s desires and affections are turned toward God when he realizes his sinful condition and God’s grace in salvation.

Människans önskningar och känslor vänder sig mot Gud när han inser sitt syndiga tillstånd och Guds nåd i frälsningen.

Källa-source

~~~~