Enligt Herren Jesus Kristus är de troendes (de kristnas) enhet inte en organisatorisk enhet eller någon intressegemenskap som grundar sig på mänsklig ömsesidig förståelse utan en Andens enhet i tron, vilken är av samma slag som enheten mellan Fadern och Sonen.

“Jag beder för dem; det är icke för världen jag beder, utan för dem som du har givit åt mig, ty de äro dina. -såsom allt mitt är ditt, och ditt är mitt - och jag är förhärligad i dem. Jag är nu icke längre kvar i världen, men de äro kvar i världen, när jag går till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn - det som du har förtrott åt mig - för att de må vara ett, liksom vi äro ett” (Joh. 17:9-11).

Alltså tvärtemot vad den ekumeniska rörelsen lär ut och där målsättningen inte är att uppnå enhet i Anden/i tron, då det inom denna rörelse inte finns någon gemensam tro och därmed inte heller någon gemensam ande.

Istället går de ekumeniska strävandena ut på att uppnå enhet med världen, med världens barn som förnekar att Herren Jesus är Kristus och kommen i köttet, och med den ande som finns i världen och som bibeln varnar för.

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. ( 1. Joh. 2: 15-17)

“Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende med Gud” (Jak. 4:4).

“Vilken är “Lögnaren”, om icke den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen. Var och en som förnekar Sonen, han har heller icke Fadern; den som bekänner Sonen, han har ock Fadern. I åter skola låta det som I haven hört från begynnelsen förbliva i eder. Om det som I haven hört från begynnelsen förbliver i eder, så skolen ock I själva förbliva i Sonen och i Fadern. Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet“
(1 Joh. 2:22-25)

Ekumeniken är sålunda en antikristlig och Guds föraktande rörelse och de som ställer sig bakom denna, oavsett hur goda intentionerna är och vilka behjärtansvärda mänskliga projekt som startas i ekumenikens namn vilka sägs syfta till att göra världen så bra som möjligt för alla människor, har vänt sig bort från Gud och ställt sig på världens/Satans sida.

Läs mer