“Den enda moderna villfarelsen är ovilligheten att samarbeta” (Max Thyran)

Avfallets första frukt var påvekyrkan. Avfallets mogna frukt blir den antikristliga världskyrkan som i Uppenbarelseboken kallas den stora skökan.

Världskyrkan och ekumeniken – Thoralf Gilbrant

Kommer du att böja din nacke under kyrkan och bejaka petrusämbetets legitimitet?
Farlig, läroupplösande, antikristlig religion går fram på bred front i vårt land.

Sluttidens ekumenism och biblisk ekumenik – Lars Borgström

Den katolske Jesus misslyckades med att stryka ut syndaskulden
“Jesus” i en transsubstantierad oblat offras därför 200.000 gånger varje dag på katolska altaren över hela världen, för att fortsätta det som Jesus sa var fullbordat!

Vilken Jesus är det som katolikerna tillber och tror på? – Mike Gendron

Påvedömet – ett gigantiskt bedrägeri!
Att en människa skulle göra anspråk på Kristi ställföreträdares ämbete verkar fullständigt befängt och i högsta grad blasfemiskt.

Vem är Kristi ställföreträdare? – Richard Bennett

Den katolska mässan – en blasfemisk handling
Den bör betraktas som den mest avskyvärda av Påvekyrkans styggelser (Martin Luther)

Sakramentalismen i sökarljuset – Stig Andreasson

Gå inte vilse i världsekumenikens labyrinter
Den nya och moderna katolicismen är lika falsk, förrädisk och dubbelbottnad som den alltid varit

Förvirrande och motsägelsefull världsekumenik – Stig Andreasson

Kritik av katolska kyrkan snart förbjuden i svensk kristen press
…men för den som ännu har någon klarsyn framstår påvekyrkan som en religiös kameleont och ett lögnens mästerverk

Katolsk propaganda i frikyrkopressen – Stig Andreasson

Lejda förkunnare lockar många till avvikelser från den smala vägen
När blev det förenligt med andlig mognad, att distansera sig ifrån förra seklets väckelserörelsers enade avståndstagande mot kyrkoekumeniskt arbete?

Förföljande kyrka – förföljd församling – Berno Vidén

Ekumeniska evangeliska kristna gör raka motsatsen till allt som Frälsaren gjorde
Det är dåraktigt att verka för enhet med falska lärare, eftersom vi har fått befallning om att inte enas med dem!

Argument mot avskiljande från villfarelse – Peter Masters

Kristen enhet?

Orsaken till enheten mellan troende är “för att världen skall tro, att du har sänt mig”. Det tycks som om Herren gav enheten en framträdande plats så att världen skulle uppmärksamma vårt budskap. Av denna orsaken är vissa evangelikaler ännu mer ivriga att organisera enhet.

Men sanningen är att Kristi bud om enhet ligger på ett mycket högre plan än något mänskligt uppbyggande av gemenskap mellan kyrkor, hur nyttigt detta än må vara.

Kristen enhet enligt Joh. 17 – Peter Masters

Ekumenik till varje pris?
Uppfattningen om kärlek har förändrats dramatiskt inom kristenheten – vad säger Guds ord?

Kärlek till Sanningen – Jan Johansson

Den karismatiska andeutgjutelsen har tagit sig många obibliska yttringar
Steget från andetillbedjan till att dyrka katolska helgon och jungfru Maria är inte långt.

Anden förhärligar Jesus! – Berno Vidén

Det finns band mellan de två religionerna som går djupare än vad de flesta inser
Betänk t. ex. påven Johannes Paulus II:s uttalande: “Vi tror på samma Gud, den oförliknelige Guden, den levande Guden…”

Katolicism & islam: Band som förenar – T. A. McMahon

Påven förmörkar den katolska himmelen med en farlig och absurd företeelse
Antingen vill Peter Halldorf ge oss en förskönad bild av den katolska kyrkan, eller också har han själv inte förstått vad den katolska helgonförklaringen egentligen innebär.

Hur ska vi förstå den katolska helgonförklaringen? – Stig Andreasson

Romersk katolicism är en kult
Ingen sann gemenskap med Jesus Kristus påstås finnas åtskild från påvedömets uttalade maktbud.

Romersk katolicism – Albert James Dager

Protestantisk liberalteologi och underhållningsmentalitet har skapat ett andligt vacum
I en tid då lärofrågor och etiska frågor bagatelliseras alltmer, är Taizés enhetsförkunnelse tilldragande.

Taizé – med rätt att skapa enhet? – Stig Andreasson

1985 anbefalldes denna bönebok av fyra kyrko- och samfundsledare i Sverige
Katolska kyrkans Mariadyrkan och helgonkult är ingenting annat än spiritism. Dessutom håller den människor fångna i sakramentalismens falsarium.

Bönboken Tidegärden – förtäckt katolskt mörker! – Stig Andreasson

http://www.karlektillsanningen.se