1 Kungaboken 8:37 Om hungersnöd uppstår i landet, om pest uppstår, om sot eller rost, om gräshoppor eller gräsmaskar komma, om fienden tränger folket i det land där deras städer stå, eller om någon annan plåga eller sjukdom kommer, vilken det vara må, 38 och om då någon bön och åkallan höjes från någon människa, vilken det vara må, eller från hela ditt folk Israel, när de var för sig känna plågan därav i sitt hjärta och så uträcka sina händer mot detta hus,39 må du då höra det i himmelen, där du bor, och förlåta och utföra ditt verk, i det att du giver var och en efter alla hans gärningar, eftersom du känner hans hjärta -- ty du allena känner alla människors hjärtan --40 på det att de alltid må frukta dig, så länge de leva i det land som du har givit åt våra fäder.

2 Krönikeboken 6:28-31 Om hungersnöd uppstår i landet, om pest uppstår, om sot och rost, om gräshoppor och gräsmaskar komma, om fienderna tränga folket i det land där deras städer stå, eller om någon annan plåga och sjukdom kommer, vilken det vara må,29 och om då någon bön och åkallan höjes från någon människa, vilken det vara må, eller ock från hela ditt folk Israel, när de var för sig känna den plåga och smärta som har drabbat dem, och de så uträcka sina händer mot detta hus,30 må du då höra det från himmelen, där du bor, och förlåta och giva var och en efter alla hans gärningar, eftersom du känner hans hjärta -- ty du allena känner människornas hjärtan --31 på det att de alltid må frukta dig och vandra på dina vägar, så länge de leva i det land som du har givit åt våra fäder.

Amos 4:10-13 Jag slog eder säd med sot och rost; edra många trädgårdar och vingårdar, edra fikonträd och olivträd åto gräsgnagarna upp. Och likväl haven I icke omvänt eder till mig, säger HERREN.10 Jag sände ibland eder pest, likasom i Egypten; jag dräpte edra unga män med svärd och lät edra hästar bliva tagna såsom byte; och stanken av edra fallna skaror lät jag stiga upp och komma eder i näsan. Och likväl haven I icke omvänt eder till mig, säger HERREN.11 Jag lät omstörtning drabba eder, likasom när Gud omstörtade Sodom och Gomorra; och I voren såsom en brand, ryckt ur elden. Och likväl haven I icke omvänt eder till mig, säger HERREN.12 Därför skall jag göra så med dig, Israel; och eftersom jag nu skall göra så med dig, därför bered dig, Israel, att möta din Gud.13 Ty se, han som har danat bergen och skapat vinden, han som kan yppa för människan hennes hemligaste tankar, han som kan göra morgonrodnaden till mörker, och som går fram över jordens höjder -- HERREN, härskarornas Gud, är hans namn.

2 Krönikeboken 7:13-14 Om jag tillsluter himmelen, så att regn icke faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet, eller om jag sänder pest bland mitt folk,14 men mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, då ödmjukar sig och beder och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land.

Lukas 21:10-11 Därefter sade han till dem: »Folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike;11 och det skall bliva stora jordbävningar, så ock hungersnöd och farsoter på den ena orten efter den andra, och skräcksyner skola visa sig och stora tecken på himmelen.

Rockefeller Report of 2010 Proves the ‘Pandemic’ was Planned

Psalm Kapitel 91
1 Den som sitter under den Allra­högstes beskydd* ska förbli under den Allsmäktiges skugga. 2 Jag ska säga om HERREN: Han är min tillflykt och min borg, min Gud, på honom ska jag förtrösta. 3 Sannerligen, han ska rädda dig från fågelfångarens snara och från dödlig pest. 4 Han ska betäcka dig med sina fjädrar, och under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans sanning ska vara din sköld och skärm. 5 Du ska inte frukta för nattens fasor, eller för den pil som flyger om dagen, 6 inte heller för pesten som går fram i mörkret, eller för ödeläggelsen som härjar mitt på dagen. 7 Tusen kan falla vid din sida och tiotusen vid din högra sida, men det ska inte drabba dig. 8 Du ska bara se det med egna ögon, och bevittna hur de ogudaktiga får sitt straff. 9 För HERREN är ditt skydd*, du har gjort den Allrahögste till din tillflykt. 10 Ingen olycka ska drabba dig, inte heller ska någon plåga komma nära ditt tält. 11 För han ska ge sina änglar befallning om dig, att bevara dig på alla dina vägar. 12 De ska bära dig på sina händer, så att du inte stöter din fot mot någon sten. 13 Du ska gå fram över lejon och huggormar, du ska trampa på det unga lejonet och ormen*. 14 Eftersom han hängivet älskar mig* därför ska jag befria honom. Jag vill beskydda** honom, för han känner mitt namn. 15 Han ska ropa på mig och jag ska svara honom. Jag ska vara med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. 16 Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.