De flesta som är intresserade av politik och samhällsutveckling har säkert hört talas om Frankfurtskolan som startades av den tysk- judiske mångmiljonären Felix Weil 1923 och som sedan dess har påverkat västvärldens alla institutioner (samhällen) i en mycket perverterad och ogudaktig tankeriktning.

Syftet med ”det oberoende forskningsinstitutet” vars upphovsmän hade judisk etnisk bakgrund, var att driva det vetenskapliga studiet av marxismen framåt och skolan blev som ett ”mecka” för vänstermänniskor i Weimarrepublikens Tyskland.

Institutets inspirationskällor var dock inte som man skulle kunna tro med tanke på att de första medarbetarna var ”judar”, de gammal testamentliga patriarkerna utan de sekulariserade Gudshatarna Karl Marx och Sigmund Freud (båda judar).

Det finns judar som inte är judar enligt bibelns definition av vad en jude är. De tror inte på Abrahams Gud som också är de kristnas Gud och hyser ett starkt motstånd till Jesus Kristus och den kristna läran men kallar sig judar och utger sig för att vara judar i olika sammanhang när det tjänar deras egna intressen.

De är med Herrens egna ord en Satans synagoga (Upp. 2:9 och 3:9) och fiender till den ursprungliga västerländska kristna kulturen samt till hela mänskligheten. De har varit drivande bakom flera inflytelserika intellektuella rörelser som utsatt den icke judiska kulturen för radikal kritik samtidigt som de varit måna om den judiska identifieringens fortlevnad. 

Kollektivt har dessa rörelser (med sin egen version av utopi) där Frankfurtskolan är en i raden, ifrågasatt det västerländska samhällets djupast liggande moraliska, andliga, politiska och ekonomiska grundvalar men undvikit att skärskåda grunderna för det egna tänkandet och genom detta lyckats förändra samhällena, inte minst Sverige, i en för dem (den egna gruppen) gynnsam riktning.

Vid en första anblick ser det ut som om dessa samhällsupplösande rörelser är fristående från varandra men genom att kika närmare på dem (vad och vilka som ligger bakom) förstår man att de utgör delar av en och samma grupp. 

De har en gemensam agenda och samma rötter. Deras målsättning är att med hjälp av sin intellektuella och ekonomiska överlägsenhet krossa nationerna, de olika kulturerna, familjen (kärnfamiljen) och religionerna för att som grupp få herravälde över världen och mänskligheten.   

Det pågår en  andlig (osynlig) kamp mellan det onda och det goda i världen och Satan använder sig av sin synagoga (Satans synagoga) för att utbreda sitt rike (det antikristliga systemet) på jorden precis som Gud använder sig av sin församling (Guds församling) för att utbreda sitt rike.

Tyvärr tror majoriteten av dagens kristna att de är medlemmar i Guds församling bara för att de har ett medlemskap i en kyrka eller i en frikyrka och besöker gudstjänsterna samt är med på aktiviteter som anordnas i dessa.

Det beror på att de inte har fått någon kunskap (eller bristfällig sådan) om Guds församling och de mest fundamentala bibliska sanningarna såsom människans syndanatur, behov av frälsning, pånyttfödelsen i Kristus, dopet i anden och Kristi kropp med mera. Dessutom tror de att judarna (alla som påstår sig vara judar) än idag är Guds utvalda folk. Inget kan vara mer felaktigt.

Läs mer