Den romersk katolska kyrkan har i ett nyligen släppt dokument, tillmötesgått ADL, s (Anti Defamation League) och andra sionistiska lobbygruppers krav om att sluta upp med att försöka omvända judar till kristendomen.

Istället skall katoliker arbeta tillsammans med judar för att motverka antisemitism. Den antisemitism som frimurarsionisterna själva ligger bakom och som de använder sig av för att kunna inlemma hela mänskligheten i sitt nära förestående slavsamhälle, den nya världsordningen.

Dokumentet som skrivits under av påven, tillika jesuiten, Franciskus, är släppt för att uppmärksamma 50 års jubileet av ett av Andra Vatikankonciliets mest omdiskuterade dokument, ”Nostra Aeate, i vilket den katolska kyrkan bröt sin tidigare skeptiska inställning till judendomen.

Bibeln säger:

”Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar in till tidens ände” (Matt 28:19-20)

Innan vi fortsätter är det bra att påminna sig om att man använder sig av tillvänjningens strategi, de små stegens tyranni, när det gäller att krossa kristendomen (religionerna), för att kunna skapa sin världskyrka med en världsreligion bestående av Satansdyrkan.

Exakt på samma sätt, genom tillvänjningens strategi, går man tillväga när det gäller att krossa nationerna för att det skall bli möjligt att skapa en världsregering. Detta sker som ni ser, parallellt och under skenet av att man verkar för något gott.

När det gäller krossandet av Europas nationer så använder man sig främst av massinvandringen och menar att det är humanistiskt att i de olika länderna trycka in miljontals (miljarder) människor (i synnerhet muslimer) som inte delar västvärldens traditioner och värderingar och som saknar utbildning men ändå agerar likt kravmaskiner direkt vid ankomst. Detta samtidigt som arbetslösheten är hög, bostäder saknas och allt fler hamnar under gränsen för fattigdom.

Vid krossandet av kristendomen använder frimurarsionisterna (som har lyckats dupera hela den det svenska kristna ledarskiktet) sig av ekumeniken. Ekumenik i alla dess former som kan sammanfattas under parollen ”Alla vägar bär till Gud”.

I dokumentet som slår fast att det inte längre finns någon önskan om att från katolskt håll aktivt arbeta med evangelisation bland judar, heter det bland annat att en kristen inte kan vara antisemit med tanke på de judiska rötter i kristendomen, att de två religionerna är sammanflätade och att Gud aldrig har upplöst sitt löfte till det judiska folket.

Varför ger påven ger sitt medgivande till att man mer eller mindre slår ihop kristendomen och judendomen och varför vill han att den kyrka han företräder, slutar upp med att missionera bland judar vilket Herren Jesus säger är en plikt om man vill vara en Jesu lärjunge och, som om det inte vore nog, gör detta på uppmaning av antikristliga krafter?

ADL är en underorganisation till den ökända frimurarordern, B´nai B´rith som inte har något med kristen tro och lära att göra utan som tjänar och representerar Satans synagoga (de falska judarna).

B´nai B´rith och dess underorganisation Anti Defamation League (ADL) är en sionistisk organisation (huvudcentra för spionage och propaganda) för etnisk aktivism som verkar för att kväsa all kritik av Israel och sionismen genom diverse fula metoder.

ADL har lokala organisationer över hela USA och i alla länder (så ock i Sverige) där det finns en judisk befolkning. Organisationen tar egna initiativ till att spåra upp motståndare (kritiker) vilka de inte drar sig för att kartlägga och hänga ut och skyddas av alla västerländska regeringar trots att de tillägnat sig polisens befogenheter samt samarbetar med den beryktade Israeliska säkerhetstjänsten Mossad.

B´nai B`rith grundades 1843 och hade 1966 205.000 manliga medlemmar i 1350 loger i 43 länder och 130.000 kvinnliga medlemmar i 600 avdelningar. Orden agerar som en stark lobby för Israel och andra judiska intressen, trots att den aldrig har registrerats som agentur för en främmande makts regering.

Samtidigt arbetar företrädare för ekumeniken frenetiskt med att få in alla kyrkor och samfund under RKK,s paraply vilket är skrämmande. För detta använder man sig bland annat av Sveriges kristna råd där i stort sett alla kyrkor och samfund är medlemmar och där målet är att få alla samfund/kyrkor underställda RKK vars lojalitet inte är till Kristus och kristendomen utan till frimurarsionisterna och de krafter som önskar sätta sin Antikrist på tronen. 

Läs mer