Psalm 39:8 Men vad hoppas jag på, Herre? Till dig står mitt hopp.

Efesierbrevet 2:12 Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen.

Romarbrevet 12:12 Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen.

Romarbrevet 15:4 Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp.

Galaterbrevet 5:5 Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp.

Kolosserbrevet 1:27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet - Kristus i er, härlighetens hopp.

1 Petrusbrevet 1:13 Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som skall komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras.

1 Petrusbrevet 3:15-16 Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. 

Hebreerbrevet 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.

Ordspråksboken 10:28 De rättfärdigas väntan får en glad fullbordan, de ogudaktigas hopp blir till intet.

Christ has Saved You - Live Full of Hope Sermon by Andrew Lee