death camp rheinwiesenlager

This documentary tells the tale that the victors still do not want you to know. Learn the terrible truth about the rape, torture, slavery, and mass murder inflicted upon the German people by the Allied victors of World Word II. This is the biggest cover-up in world history.

***

Förintelsen av tyskar efter andra världskriget

Hur många har hört talas om de allierades krigsförbrytelser (förintelsen av tyskar) och brott mot mänskligheten efter det andra världskrigets slut? Jag hade det inte fram tills för några dagar sedan. Att miljontals tyskar utsattes för terrorbombningar, våldtäkter, tortyr svält, slaveri och massmord i fredstid var inget som man fick lära sig i högstadiet och på gymnasiet under åttiotalet.

Antagligen är det inget som eleverna får lära sig i dagens skolor heller. Den enda förintelsen som verkar vara värd att minnas (som har fått en egen minnesdag) trots att många förintelser har ägt rum under 1900 talet, är förintelsen av de 6 miljoner judarna. Varför?

Beror det på att offren för andra förintelser (den Sovjetiska förintelsen av den ryska kristna befolkningen, förintelsen av kristna armenier och assyrier, förintelsen i Bosnien etcetera) inte var lika mycket värda som dessa 6 miljoner judar vilka påstås ha dött under nazitiden eller beror det på att ”falska judar” (Satans synagoga) genom systematiska, samverkande och organisatoriska verksamheter och genom att utöva påtryckningar på alla de viktiga opinionsbildande sektorerna i samhället såsom undervisning, massmedia, bokutgivning, underhållning, politik, kultur, religion, har kunnat och kan bestämma vilken information allmänheten skall få ta del av alternativt inte få ta del av och vad som är sanning respektive lögn.

Satans synagogas (Sion vises) protokoll nummer 12:

"Litteratur och journalistisk äro två av de viktigaste uppfostringsmedlen - det är därför som vår regering kommer att bliva ägare av de flesta tidningar. Här medels neutraliseras den privata tidningspressens skadliga verkan och förvärvas ett enormt inflytande på sinnena.. Om vi tillåta tio tidningar att utkomma, så utgiva vi samtidigt trettio o. s. v i samma proportion.

Med detta blir publiken på inga villkor ens misstänka, varför alla av oss utgivna tidningar komma att till det yttre förfäkta de mest motsatta riktningar och tankesätt, vilket uppväcker förtroende till dem samt drager till oss lättrogna motståndare, vilka på så sätt falla i vår snara samt oskadliggöras.

Våra tidningar kommer att representera alla möjliga riktningar - aristokratiska - republikanska - revolutionära t.o.m anarkistiska - så länge konstitutionen existerar. De skola som den indiske guden Vischnu hava hundra händer, av vilka envar kommer att känna vilken som helst allmän mening på pulsen.

Då pulsen blir allför febril, föra dessa händer den allmänna meningen mot vårt mål, emedan en upprörd individ förlorar sitt sunda omdöme och underkastar sig lätt främmande ingivelse. Dumhuvuden, vilka tro sig upprepa sina meningsfränders tankar, skola upprepa våra tankar, eller det, som är önskligt. I det de inbilla sig följa sitt partis organ, följa de den flagga vi hissa för dem"

Hur många filmer har gjorts och hur många böcker har skrivits om de förintelser och massmord som man inte vill att mänskligheten skall kännas vid och hur många filmer och böcker har gjorts när det gäller förintelsen av judarna? Varför är det så oerhört viktigt att eftervärlden minns judarna och inte de andra offren för folkmord/massutrotning som har varit? Är det för att man känner en sådan kärlek till dessa judar som de flesta, inte ens judarna, vet vilka de var längre, eller beror det på något helt annat?

***