3 Mosebok 18:22 Du skall icke ligga hos en man såsom man ligger hos en kvinna; det är en styggelse.

1 Mosebok 19:4-5 Men innan de hade lagt sig, omringades huset av männen i staden, Sodoms män, både unga och gamla, allt folket, så många de voro. Dessa kallade på Lot och sade till honom: »Var äro de män som hava kommit till dig i natt? För dem ut till oss, så att vi få känna dem.»

Romarbrevet 1:26-27 Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt;27 sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön.

Romarbrevet 1:28 Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting.

1 Korinthierbrevet 6:9-10 Veten I då icke att de orättfärdiga icke skola få Guds rike till arvedel? Faren icke vilse. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låta bruka sig till synd mot naturen eller de som själva öva sådan synd,10 varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare skola få Guds rike till arvedel.

1 Timotheosbrevet 1:10 för dem som öva otukt och onaturlig vällustsynd, för dem som äro människosäljare, lögnare, menedare eller något annat som strider mot den sunda läran,

~~~~

Men Gud har en lösning: Sin Son Jesus Kristus som bar hela världens synd.

Det innebär att människan måste omvända sig från sin synd och följa Jesus.

Det innebär att människan blivit född på nytt:

Johannes 3:3 Jesus svarade och sade till honom: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike.»

Den som blivit född på nytt har blivit en ny skapelse:

2 Korinthierbrevet 5:17 Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!

Det gamla hjärtat flyttat ut och det nya har kommit in.

Undret har skett.

Den nya skapelsen är lik Jesus.

Jesus var inte homosexuell. Han var syndfri.

Den som är född på nytt och därmed har himmeln som mål, måste leva som Jesus levde.

1 Johannes 2:3-6 Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. 4 Den som säger: ”Jag känner honom” men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. 5 Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom. 6 Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde.

Lukas 18:27 Men han svarade: »Vad som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud.»

Hell the most hated truth - by David Wilkerson