"Hello!!! Do you want to me a member of the great illuminati brotherhood and earn a chance of receiving $30,000 every month and be popular among others and have riches,wealth and fame beyond measures? this is the only open opportunity of being a member of the great brotherhood illuminati, i was sent by freemason high chief to bring 42 members into the brotherhood,i have gotten 30,so we are looking for 12 lucky members, try and be among the 12people to be rich,wealthy and famous."

Denna kommentar fick jag idag.

Naturligtvis tog jag bort telefonnummer och mailadress, om någon skulle vara så dum, så han svarade.

Det kan vara ett riktigt meddelande - eller det kan vara ett skämt för att vissa hur det går till.

Världen är full av dumsnutar, full av lättlurade personer som säljer villigt sin själ för pengar.

Underhållningsbranschen är full av dem.

Säkert var "Avicii" Tim Bergling (ivrigt påhejad av lakejmedian) ett av deras offer.

(Brodern ser märkligt lycklig på alla bilder, där han sägs sörja sin bror!)

Luk 12:16-21

12 16Se­dan gav han dem en lik­nel­se: ”En rik man ha­de fått god skörd på si­na jor­dar. 17Han tänk­te för sig själv: ’Vad skall jag göra? Jag har in­te plats för he­la skörden.’ 18Han sa­de: ’Så här skall jag göra. Jag ri­ver mi­na la­dor och byg­ger större så att jag får rum med säden och allt an­nat jag äger. 19Se­dan kan jag säga till mig själv: Nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vi­la ut. Ät, drick och roa dig.’ 20Men Gud sa­de till ho­nom: ’Din dåre, i natt skall ditt liv tas ifrån dig, och allt du har lagt på hög, vem skall få det?’ 21Så går det för den som sam­lar skat­ter åt sig själv men in­te är rik inför Gud.”

1 Tim 6:9f

6 9De som vill bli ri­ka låter sig snärjas av fres­tel­sen och fal­ler of­fer för al­la de dårak­ti­ga och skad­li­ga begär som störtar människor­na i fördärv och un­dergång. 10Kärle­ken till peng­ar är ro­ten till allt ont; ge­nom den har många förts bort från tron och vållat sig själva myc­ket li­dan­de.

1 Tim 6:17

En ri­ke­dom av go­da gärning­ar

6 17Säg åt dem som är ri­ka i den­na värl­den att in­te va­ra högmo­di­ga och in­te byg­ga sitt hopp på något så osäkert som ri­ke­dom, ut­an på Gud, som rik­ligt skänker oss allt vi behöver.