Johannes evangelium 1

1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 

Hebreerbrevet 1

1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.

6 Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också:
Alla Guds änglar
skall tillbe honom.
7 Om änglarna säger han:
Han gör sina änglar till vindar
och sina tjänare till eldslågor.
8 Men om Sonen säger han:
Gud, din tron står
i evigheters evighet,
och rättens spira
är ditt rikes spira.
9 Du älskar rättfärdighet
och hatar orättfärdighet.
Därför, Gud, har din Gud
smort dig med glädjens olja
mer än dina medbröder.
10 Och:
Du, Herre, har i begynnelsen
lagt jordens grund,
och himlarna är dina händers verk.

Himlarna ska gå under:

11 De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad. 12 Som en mantel skall du rulla ihop dem, och som en klädnad skall de bytas ut. Men du är densamme, och dina år har inget slut. 13 Till vilken av änglarna har han någonsin sagt: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. 14 Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen?

Kolosserbrevet 1

13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom.

Is Jesus the Creator God?


~~~~

Judaism about the Creator: "The Creator cannot die. The Creator cannot suffer, and the Creator cannot bleed. The Creator is not a man, and no human can be G-d. The Creator cannot be hanged on a cross to die, or flogged like a criminal."

"For had you believed Moses (Torah) , you would have believed me: for he wrote of me." John 5:46