1 Johannesbrevet 2:1 ...om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern - Jesus Kristus som är rättfärdig.

~~~~

Guds Ord (Bibeln) säger:

Hebreerbrevet 10:8-13 "Offer och gåvor, brännoffer och syndoffer begärde du inte och gladde dig inte", fast de bärs fram enligt lagen. Sedan säger han: "Se, jag har kommit för att göra din vilja." Så upphäver han det första för att fastställa det andra. 10 Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.11 Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer, som aldrig kan ta bort synderna. 12 Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har satt sig på Guds högra sida 13 och väntar nu på att hans fiender skall läggas som en fotpall under hans fötter."

Katolska kyrkan säger (på Svenska):

"Som teckningen till vänster illustrerar "Mässan fortsätter korsets offer. Varje gång Mässan erbjuds upprepas Kristi offer ... I massan fortsätter Kristus att erbjuda sig till Fadern som han gjorde på korset." Mässan offrar således Jesus Kristus om och om igen. Och Fadern är väl nöjd med den dagliga mässan då han "fortsätter att acceptera sin sons gåva ..." Mässan är samma offer som korsoffret, för "i mässan är offret detsamma ... Jesus Kristus "" Vår välsignade Herre ville inte att hans offer fortsatte på samma blodiga sätt som han erbjöd det på korset ... Så vid den sista måltiden gav han oss en ceremoni under vilken vi kunde fortsätta hans offer. Mässan är samma grundläggande ceremoni som sista måltiden ... " källa

The Catholic Church says (in English):

"As the drawing at left illustrates "The Mass continues the Sacrifice of the Cross. Each time Mass is offered, the Sacrifice of Christ is repeated...In the Mass Christ continues to offer Himself to the Father as He did on the Cross." Thus, the Mass daily sacrifices Jesus Christ over and over again. And, the Father is well pleased with this daily Mass as He "continues to accept His Son's gift..." The Mass is the same sacrifice as the sacrifice of the cross, because "in the Mass the victim is the same...Jesus Christ" "Our Blessed Lord did not want His sacrifice continued in the same bloody way in which He offered it on the Cross...So at the Last Supper He gave us a ceremony under which we could continue His Sacrifice. The Mass is the same basic ceremony as the Last Supper..." source

Katolska kyrkan tror alltså inte på att Jesus offrades en gång för alla.

Katolska kyrkan och alla de som håller sig till dess falska tro förnekar därmed att Jesus dog en gång för alla för att sona hela världens synder!

Hebreerbrevet 10:14-18 "Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. 15 Om detta vittnar också den helige Ande för oss. Först säger han: 16 Detta är det förbund som jag skall sluta med dem efter denna tid säger Herren. Och sedan: Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen, 17 och deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg. 18 Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer."

Ändå tror världens människor tillsammans med alla de som kallar sig kristna (men är hycklare) att katolska kyrkan är en sann kyrka!

Gud säger:

2 Timotheosbrevet 4:3-4 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Människor vänder sig till myter istället för till sanningen!

Därför händer detta:

2 Thessalonikerbrevet 2:11-12 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

~~~~

(Pope: Abortion is 'white glove' equivalent to Nazi crimes

Att påven säger som han gör om abort är bara en "smoke screen", för att ingen ska se sanningen om katolska kyrkan och världshärskarna!)

~~~~

Du som kan engelska kan läsa här om den katolska villfarelsen och lögnen, som ska leda världens människor till helvetet!

Läs mer här nedan om du har din själ kär och vill undslippa helvetet, som väntar alla de som trott på lögnen och älskat den - såsom den katolska lögnen:

The Catholic Mary is a devil!