Här kommer en skrattretande artikel:

av Anna Bieniaszewski Sandberg                             

Flera kristna företrädare välkomnar påvens uppmaning till ”ekologisk omvändelse”. Equmeniakyrkans Lasse Svensson hoppas att den kan göra avtryck under de internationella klimatförhandlingarna i Paris i höst.

Förväntningarna var skyhöga inför påve Franciskus tredje trosvägledningsdokument, encyklikan Laudato Si (Var prisad), som kom i torsdags. Både temat, det vill säga miljön, klimatet och den kristna människans skyldigheter gentemot Skapelsen, och påvens tidigare uttalanden om kapitalets rovdrift på de fattiga och den jord vi har fått att förvalta, har skapat en stämning av att det som nu var på gång skulle få vida större genomslagskraft än tidigare påvliga dokument.

Och den förväntningen, kan man lugnt säga, har infriats. Encyklikan har redan kallats för ”en bomb med oförutsägbar sprängkraft” och ”en äkta krigsförklaring mot de stora industriföretagen och de styrande i de dominerande länderna” (spanska El Pais). I stort sett alla världsmedier av betydelse har lusläst och recenserat den. Den gemensamma nämnaren är att den är mycket mer än en miljöencyklika, utan snarare en skrift som ”formulerar en angelägen och nödvändig global kritik av den utvecklingsmodell som hotar att slunga oss mot självförintelsens klippa (italienska La Stampa) och ”ett upprop till de rika nationerna att betala sin skuld till de fattiga” (The Guardian).

Välkomnas i Sverige

I Sverige välkomnas encyklikan av de kristna kyrkoledare och företrädare för kristen press som Dagen varit i kontakt med. Ärkebiskop Antjé Jackelén, som vid sitt besök i Rom i maj överlämnade Svenska kyrkans biskopsbrev om klimatet till påven säger att mycket i encyklikan har beröringspunkter med de svenska biskoparnas ställningstagande.  

– Påven gör tydligt att klimatutmaningen är en teologisk och andlig fråga. Den kräver samarbete mellan allt som är uttryck för mänsklig värdighet – vetenskap, teknologi, näringsliv, politik, kultur och religion. Encyklikan har stor bredd både när det gäller innehåll och adressater. Det är uppenbart att påven som ledare för en världsvid kyrka har både möjlighet och skicklighet att förena perspektiv från olika delar av världen. Miljö- och klimatfrågan kräver just detta: en ”glokal” syn där det globala och det lokala förenas. 

Lasse Svensson, ledare för Equmeniakyrkan, pekar ut klimaträttvisan som det viktigaste budskapet:

– Påven knyter samman problemen med miljöförstöring och fattigdom i världen och pekar på den ekologiska skuld som Nord har till Syd. Han är tydlig med att det handlar om att vi gemensamt måste rädda vårt gemensamma hem, men att vi i väst måste ta ett större ansvar så att inte våra fattiga systrar och bröder, som redan är utsatta, drabbas ännu mer. Jag tycker det är bra att han uttryckligen säger att klimatet är en av mänsklighetens främsta utmaningar och att han ställer sig bakom vetenskapen som menar att det är vi människor som till störst del orsakat problemen.

– Även den kritik han riktar mot politik och näringsliv och uppmaningen att ekonomiska intressen inte får stå över det gemensamma goda är ett viktigt ställningstagande. KÄLLA

***

Detta är ytterligare ett avslöjande att de så kallat kristna ledarna är bedragna och samtidigt är de bedragare. 

De som kallar sig kristna och dessutom vill utge sig för att vara Sveriges kristna ledare leder människorna vilse.

Hur ska blinda kunna leda blinda utan att de alla faller i diket?

Det är även ett exempel på i vilkens tjänst tidningen Dagen står i. Inte är det i Guds tjänst.

Påven själv är en lögnare och naturligtvis ett redskap för LÖGNAREN själv - Satan.

Hela klimatfrågan är en LÖGN och de som avskyr sanningen har alla fallit i Guds motståndares snara! 

2 Kor. 11:13. Ty de männen är falska apostlar, oredliga arbetare, som förskapa sig till Kristi apostlar.

Apg. 20:29 Jag vet att när jag lämnat er ska rovlystna vargar tränga in bland er, och de kommer inte att skona hjorden.

Johannes 10:10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.

***

Det är intressant att ta del av påvens fokusering på den påhittade globala uppvärmningen. Jag beundrar att han kan undvika små distraktioner, som att tiotusentals människor - många av dem kristna - slaktas av radikala muslimer i Mellanöstern och i stället koncentrera sig på de verkligt stora frågorna som påverkar vår planet.
 Han får stöd
från New York Times som publicerat en artikel om hur protestantiska kristna också är oroliga över hur snabbt den påhittade globala uppvärmningen förstör vår planet.

I sitt påvebrev säger han att människor förändrar klimatet men att Dominion (Herraväldet) har en skyldighet att ta hand om skapelsen. Katharine Hayhoe, som är en evangelisk kristen klimatforskare vid Texas Tech University ställer sig på påvens sida i frågan.

Den globala uppvärmningen oroar mig också. Om en sådan imaginär och fullt motbevisad sak kan vara så skadlig för vår miljö, försök föreställa er hur enormt farligt det skulle vara om det var på riktigt.
Läs mer

En artikel mitt i prick inskickad av Lennart Svensson.