Den som är en kristen är född på nytt.

Johannes 3:3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."

Den som är född på nytt lyder Gud.

Vad är att lyda Gud?

Att lyda Gud är att vara ledd av den Helige Ande.

Utan att du är född på nytt kan du inte vara ledd av Anden.

Utan att vara född på nytt kan du inte lyda Gud.

1 Petrusbrevet 1:14-15 Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. 15 Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv.

1 Petrusbrevet 2:7-9  För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Hebreerbrevet 5:8-9 Så lärde han, fastän han var »Son», lydnad genom sitt lidande; och när han hade blivit fullkomnad, blev han, för alla dem som äro honom lydiga, upphovet till evig frälsning.

ÄR DU FÖDD PÅ NYTT?

LYDER DU GUD?VILL DU FÅ EVIGT LIV?

BLI FÖDD PÅ NYTT!

LYD GUD!

"Den enskildes samvete måste ställas över samfundssamvetet." - David Petander

Lukas 14:33 "Likaså kan ingen av eder vara min lärjunge, om han icke försakar allt vad han äger."