En gemenskap där ingenting längre kan hållas för sant och där ingenting har moralisk  giltighet utöver den enskildes eller intressekollektivets subjektiva ståndpunkter, är en gemenskap på väg mot kollaps. Vårt mångkulturella samhälle är en sådan gemenskap.

När varje åsikt, varje princip och varje norm förvandlas till ett provisorium är det inte fråga om tolerans utan om likgiltighet. Sann tolerans grundar sig på fördragsamhet och en sådan fördragsamhet kan inte vara likgiltig för de åsikter som jag/du och våra medmänniskor omfattar.

Vi är alla delaktiga av en översinnlig sanning som är medvetandegjord i våra hjärtan. Vi (de flesta av oss) har förmågan att känna vad som är rätt eller fel, sant eller falskt, gott eller ont även om vi inte alltid handlar som vi borde.

Detta förklarar aposteln Paulus så här:

Ty jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor icke något gott; viljan är väl tillstädes hos mig, men att göra det goda förmår jag icke. Ja, det goda som jag vill gör jag icke; men det onda som jag icke vill, det gör jag. Om jag alltså gör vad jag icke vill, så är det icke mer jag som gör det, utan synden, som bor i mig“ (Rom.7:18-20)

Därför strävar vi efter att vi själva och våra medmänniskor skall komma fram till en så samstämmig uppfattning av sanningen som möjligt. Det leder till att toleransen sätts på prov och vi blir medvetna om att tolerans som fördragsamhet även måste innefatta tålamod.

Det är möjligt att komma fram till en samstämmighet om alla inblandade låter sina egoistiska och intressebundna önskningar samt åsikter få stå tillbaka för en rättuppfattning som bygger på bibelns principer (som ger varje människa en absolut rättstrygghet oavsett ekonomisk och social ställning, ras, kön, hudfärg, religion) och den moraliska normen att människan (alla människor), är skapad till Guds avbild.

Världen och världens representanter är motståndare till Gud och Guds rättfärdighetsprinciper. Världen är i konflikt med Gud och världens “furste” är Satan (den onde).

Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt (1. Joh. 2:15-17)

Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud (Jak. 4:4)

“Nu går en dom över denna världen, nu skall denna världens furste utkastas” (Joh.12:31)

Vi veta att vi äro av Gud, och att hela världen är i den ondes våld(1.Joh.5:19)

De offentliga makthavarna (politikerna) och Satans synagoga som äger banker, industri och media med mera, har fått sin makt (och kan bara behålla makten) genom att söndra och splittra befolkningar. De är inte intresserade av någon sanning och bryr sig inte om vad som är rätt eller fel, gott eller ont, sant eller falskt.

Läs mer

Johannes 10:11. Jag är den gode herden. En god herde ger sitt liv för fåren. 12. Men den som är lejd och inte är herden själv, när han, den som fåren inte tillhör, ser ulven komma, då överger han fåren och
flyr, och ulven rövar bort dem och förskingrar dem. 13. Han är ju lejd och frågar inte efter fåren. 14. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig,
15. såsom Fadern känner mig, och såsom jag känner Fadern; och jag ger mitt liv för fåren.