Hur instiftas äktenskapet?

Bibelfrågan: Frågor och svar

När mannen och kvinnan beslutat att leva tillsammans resten av livet och lovat varandra trohet, då är de i Guds ögon förenade till 'ett kött' - man och hustru.

Fråga: Hur instiftas ett äktenskap enligt Bibeln? Finns det något specifikt ställe där det står att t.ex en ceremoni måste hållas för att äktenskapet ska vara korrekt? (P.I.)

Nej, något sådant bibelställe finns inte. Det enda bibeln säger är att människan skapades till man (ish) och kvinna (isha) och "därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru [eg. isha=kvinna], och de skall bli ett kött" (1 Mos 2:24).

Gud avsåg alltså redan från början - redan då de första människorna tog sina första steg på jorden - att man och kvinna skulle förenas till "ett kött", "en kropp".

Exakt hur detta "förenande till ett kött" går till säger bibeln ingenting om (med undantag för Paulus påpekande i 1 Kor 6:16 att den som "förenar sig" med en prostituerad blir "ett kött" med henne). Men eftersom bibeln talar om denna förening mellan två människor i ett sammanhang långt innan det existerade några religioner och ceremonier, präster eller andra vigselförrättare, är det uppenbart att äktenskapet inte konstitueras av några ceremonier, utan av att Gud genom kärlek sammanfogar två människor. (Det är också det uttryck Jesus använder när han diskuterar äktenskap och skilsmässa med fariseerna i Matt 19.)

När mannen och kvinnan gemensamt beslutat att "bli ett" och leva tillsammans resten av livet, när de lovat varandra trohet och/eller rent fysiskt förenats, när mannen lämnat sitt föräldrahem för att bo tillsammans med sin kvinna, då har de ingått det förbund som de är skyldiga att vårda. Då är de i Guds ögon förenade till "ett kött" - man och hustru. Då är förbundet mellan mannen och kvinnan definitivt etablerat i Guds ögon oavsett om sedan detta ingångna förbund blivit officiellt etablerat i människors ögon och socialt eller juridiskt giltigt genom påskrift av ett formulär/kontrakt, ett handslag eller en mer eller mindre högtidlig ceremoni. Från den stunden gäller den skyldighet som Jesus understryker i samtalet med fariseerna - skyldigheten att vara trogen sitt löfte och att förbli förenade, förbli "ett kött". Då är de sammanfogade och sedan har inte någondera parten rätt att svika och lämna den andra.

Förbundet mellan mannen och kvinnan står helt enkelt över alla kulturella skillnader och är detsamma oavsett vilken kultur eller religion de tillhör (eller inte tillhör), oavsett vilka ceremonier de deltar i (eller inte deltar i) eller vem som utför dem (eller inte utför dem), oavsett om de lever i ett "kristet" land där kyrkbröllop är tradition, i ett ateistiskt land där lagens enda krav är ett undertecknat dokument, eller i Amazonas regnskogar där mannen får ta hem sin kvinna sedan hans föräldrar betalat det överenskomna priset - sju hängbukssvin och en skjorta - till hennes föräldrar.

Thor-Leif Strindberg