En kvinna vid namn Helene Hedebris som är stabsjurist vid migrationsverket har i många år haft kontakt med kyrkor och församlingar i Sverige och dessa kyrkor och församlingar har ett stort förtroende för henne trots att migrationsverket inte är någon kyrka eller någon församling utan till mestadels består av icke troende människor med många olika religioner.

Vad som är gemensamt för de avfälliga kyrkorna och församlingarna som väljer att lyssna till personer som Helene och som utan skrupler går ihop med världens människor (migrationsverket i detta fall), är att de ingår i Sveriges kristna råd som har anammat synsättet att alla vägar bär till Gud.

Det synsättet bär så långt bort från Gud det bara går att komma.

Bibeln säger:

“Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh. 14:6).

Sveriges kristna råd arbetar för ekumenik och på längre sikt för en sammanslagning av alla kyrkor och religioner som skall gå samman under den religiösa och politiska fanan i den nya världsordningen (NWO). Sveriges kristna råd är sålunda en antikristlig organisation och en organisation som styrs av Satan på samma sätt som de politiska organisationerna styrs av Satan vilket vi har skrivit mycket om här på bloggen.

http://www.dagen.se/migrationsverket-%C3%A4r-positivt-till-kyrkokontakt-1.676739

Bibeln säger:

“Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro, det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker? Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror?” (2. Kor. 6:14-15)

Bibeln säger också:

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt” (1. Joh. 2:15-17)

Och:

“Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Så skall ske genom lögnpredikanters skrymteri, människors som i sina egna samveten äro brännmärkta såsom brottslingar” (1.Tim.4:1-2)

Samt:

“Mina älskade, tron icke var en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen” (1.Joh.4:1).

Detta gör inte de avfälliga kyrkorna och församlingarna för de älskar världen och de älskar alla som är snälla och säger att de vill konvertera till kristendomen om det kan ge dem större chans att få stanna i Sverige eftersom det tjänar deras agenda som är en elitistisk agenda där alla på sikt kommer att bli förlorare och förlorade.

Del präster och pastorer som har anammat det sociala evangeliet (att alla vägar bär till Gud) kommer att leda dem som tror och vill tro men som väljer att lyssna på deras läror, till helvetet.

I bibeln står det inget om att kristna är skyldiga att hjälpa och stödja icke troende och oomvända människor som vill ha ett bättre ekonomiskt liv i något annat land och genom sin synd, lockelse till världens goda, inte vill göra bättring eller omvända sig.

Bibeln säger inte att om någon är, eller känner sig, fattig så är det rätt att åka till något annat land där det går att bli rikare och utnyttja befolkningen där för att få det man vill.

Bibeln säger:

”Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar in till tidens ände” (Matt 28:19-20)

Det finns gränser för Guds rike och Gud vill att vi som kristna skalla arbeta inom de gränser han satte upp efter Babels torn. Han placerade människorna i olika länder med gränser. Vi skall därför inte känslomässigt engagera oss i alla fattiga.