Världen premierar huvudet. Men var finns själen?

1 Korinterbrevet 8:1-2 ...Men kunskapen gör oss uppblåsta, medan kärleken bygger upp. 2 Om någon tycker sig ha kunskap om något, så har han ännu inte den kunskap han borde ha. 3 Men om någon älskar Gud är han känd av honom.

1 Korintierbrevet 1:18-31

Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag ska göra slut på de visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd . 20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer ? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap?


21 När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. 22 Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, 23 men vi predikar Kristus som korsfäst – för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. 24 Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. 25 Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.
 

26 Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt, inte många var mäktiga, inte många förnäma. 27 Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa, och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka, 28 och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, 29 för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. 30 Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31 för att det ska bli som det står skrivet: Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren .
 

Världen prisar intellektet, men Gud ser till hjärtat.

Det intellekt som Gud vill ha är ett hjärta som älskar honom:

Matteus 22:37 Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.

De visa i världen föraktar Gud.

Är de  då så visa?

Inte enligt Gud - världens Skapare.

I Guds ögon är de dårar.

Psalm 14:1 Dåren säger i sitt hjärta:
 "Det finns ingen Gud."


De som känner honom ska berömma sig av Herren.

Allt för att ingen människa ska berömma sig inför Gud.

Tack vare Gud är vi i honom!

De som älskar Gud (lyder hans bud från hjärtat) ska en gång tillsammans med Jesus styra och döma världen och änglarna.


           Nobel wikip.

Har du tänkt på att då dessa märkvärdiga pristagare står inför sin Herre, då kanske de ångrar att de inte blev visa på det sätt Gud ville!?Kanske ångar de då att de slösade bort sitt liv på dårskap!

1 Korintierbrevet 3:17-20 Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. 19 Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet: Han fångar de visa i deras slughet, 20 och vidare: Herren känner de visas tankar och vet att de är tomma.