https://www.youtube.com/watch?v=rn3griDMbjI&app=desktop

Rom 1:4

och ge­nom sin an­des he­lig­het blev in­satt som Guds son i makt och välde vid sin upp­ståndel­se från de döda: Je­sus Kristus, vår her­re.

1 Kor 8:6

så har vi ba­ra en Gud, fa­dern från vil­ken all­ting utgår och som är vårt mål, och ba­ra en her­re, Je­sus Kristus ge­nom vil­ken allt är till och ge­nom vil­ken vi är till.

Upp 17:14

De skall stri­da mot Lam­met, och Lam­met med si­na kal­la­de och ut­val­da och trog­na skall be­seg­ra dem, ef­tersom det är her­rar­nas her­re och ko­nung­ar­nas ko­nung.”