"The question is often asked: How can I abide in Christ and live wholly for Him? In our text the Lord gives the simple but far-reaching answer: obey Him. This is the only way to remain in Him. ”When you obey me you remain in my love, just as I obey my Father and remain in his love” (John 15:10). Loving obedience is the way to enjoy His love.

In John chapter 15 Jesus frequently connected keeping His commandments with loving Him. ”If my words remain ín you, you may ask any  request you like, and it will be granted” (15:7). ”When you obey me you remain in my love…” (15:10). ”You are my friends if you obey me” (15:14). The love that keeps His commandments is the only way to remain in His love. In our whole relationship to Christ, love is everything. Christ´s love to us and our love to Him is proved in our love to each other.

The power of Christ´s life through the Holy Spirit is pledged to those who  truly love Him and keep His commands. This is the great secret of remaining in Christ and of having Him dwell in us. The the devine power of our prayer will bring down God´s blessing."

From the book on PRAYER - Andrew Murray

~~~~

Svensk text:

"Frågan ställs ofta: Hur kan jag förbli i Kristus och leva helt för honom? I vår text ger Herren det enkla men långtgående svaret: lyd honom. Detta är det enda sättet att förbli i honom. "När du lyder mig, förblir du i min kärlek, precis som jag lyder min Fader och förblir i hans kärlek" (Joh. 15:10). Kärleksfull lydnad är sättet att glädja sig av Hans kärlek.

I Johannes kapitel 15 förenade Jesus ofta att hålla hans bud med att älska honom. "Om mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och det kommer att ske er" (15: 7). "När ni lyder mig, förblir ni i min kärlek ..." (15:10). "Ni är mina vänner om ni lyder mig" (15:14). Kärleken som håller hans bud är det enda sättet att förbli i hans kärlek. I hela vårt förhållande till Kristus är kärlek allting. Kristi kärlek till oss och vår kärlek till Honom bevisas i vår kärlek till varandra.

Kraften i Kristi liv genom den Helige Ande är en pant till dem som verkligen älskar honom och håller Hans bud. Det är den stora hemligheten i att förbli i Kristus och att ha honom att inneboende i oss. Då kommer den gudomliga kraften i vår bön att föra ned Guds välsignelse."

From the book on PRAYER - Andrew Murray