Sakarja 13

En prövad kvarleva - Herrens rätta folk

8 Det skall ske i hela landet, säger Herren , att två tredjedelar skall utrotas och gå under, men en tredjedel skall lämnas kvar. 9 Den tredjedelen skall jag låta gå genom eld. Jag skall luttra dem som man luttrar silver, pröva dem som man prövar guld. De skall åkalla mitt namn och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: "Detta är mitt folk." Och folket skall svara: Herren är min Gud."

-----

Sakarja 14

1 Se, Herrens dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. 2
Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. 3 Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag.

4 På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. 5 Och ni skall fly ner i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel. Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs, tid. Då skall Herren , min Gud, komma och alla heliga med dig.

Sakarja 8

1 Och Herren Sebaots ord kom till mig. Han sade: 2 Så säger Herren Sebaot: Jag nitälskar för Sion med stor iver, med stor vrede nitälskar jag för henne. 3 Så säger Herren : Jag skall vända åter till Sion för att bo mitt i Jerusalem, och Jerusalem skall kallas "sanningens stad" och Herren Sebaots berg "det heliga berget".

4 Så säger Herren Sebaot: Än en gång skall gamla män och kvinnor finnas på Jerusalems gator, var och en med sin stav i handen för sin höga ålders skull. 5 Och stadens gator skall vara fulla av pojkar och flickor som leker där. 6 Så säger Herren Sebaot: Även om det kan te sig alltför underbart för kvarlevan av detta folk i de dagarna, skall det därför te sig alltför underbart också för mig? säger Herren Sebaot.

7 Så säger Herren Sebaot: Se, jag skall frälsa mitt folk från landet i öst och från landet i väst. 8 Jag skall låta dem komma och bo i Jerusalem, de skall vara mitt folk och jag skall vara deras Gud i sanning och rättfärdighet.

9 Så säger Herren Sebaot: Fatta mod, ni som i de här dagarna hör dessa ord från de profeter som talade på den tid då grunden lades till Herren Sebaots hus, templet som skulle byggas upp. 10 Ty före den tiden hade varken människor eller djur lön för sin strävan. Ingen hade ro för sina ovänner, vare sig han gick ut eller in ty jag vände alla människor mot varandra.

11 Men nu vill jag inte längre vara som i gångna dagar mot kvarlevan av detta folk, säger Herren Sebaot. 12 Ty nu skall friden ge utsäde, vinstocken ge sin frukt, jorden sin gröda och himlen sin dagg. Jag skall låta kvarlevan av detta folk få ärva allt detta. 

13 Och liksom ni, både Juda hus och Israels hus, har varit en förbannelse bland hednafolken, så skall ni nu, då jag frälst er, bli en välsignelse. Frukta inte, fatta mod!

"Jesus Kristus är uppstånden"