On this episode of the book of Revelation, we are discussing the sin of the church of Pergamum, which was tolerating the Nicolaitans. The Nicolaitans represented the clergy class, which made a distinction over the laity (i.e. "laitans" or the common people). On this episode of revelation we discuss the implications in modern society of the system of Nicolaitans.

I denna episod av Uppenbarelseboken disluterar vi Pergamuskyrkans synd, vilken tolererade nikolaiterna. Nikolaiterna representerade prästerskapet, de som gjorde en skillnad mellan "vanligt folk" och dem. I denna episod av Uppenbarelseboken diskuterar vi innebörden av det nikolaitiska systemet i det moderna samhället.

Some example of the gnostic "Christians" who are wolfs in sheep clothing:

Några exempel på gnostiska "kristna" som är vargar i fårakläder:

Bilden nedan visar Tomas Sjödin Smyrnakyrkan i Göteborg

Sveriges ärkebiskop Antje Jackelén. The Lutheran Archbishop of Sweden.

Alla dessa "nikolaiterkristna" visar med symboltecken att de dyrkar Satan.