Ephesians 2:8 "For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God."

Efesierbrevet 2:8 "Ty av nåden ären I frälsta genom tro -- och det icke av eder själva, Guds gåva är det icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig."

Romans 5:8 "But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us."

Romarbrevet 5:8 "..men Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss, medan vi ännu voro syndare."

Markus 16:15-20

"Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. 

16 Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. 

17 Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. 

18 De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska."


19 När Herren Jesus hade talat till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. 
 

20 Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.