1 Thessalonikerbrevet 5:15 Se till att ing­en lönar ont med ont. Sträva all­tid ef­ter att göra gott, mot varand­ra och mot al­la and­ra.

1 Timotheosbrevet 6:11 Men fly sådant, du gudsmänniska, och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Kolosserbrevet 3:1-4 Om I alltså ären uppståndna med Kristus, så söken det som är därovan, där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida. 2 Ja, haven edert sinne till det som är därovan, icke till det som är på jorden. 3 Ty I haven dött, och edert liv är fördolt med Kristus i Gud. 4 När Kristus, han som är vårt liv, bliver uppenbarad, då skolen ock I med honom bliva uppenbarade i härlighet.

Romarbrevet 14:19 Låt oss därför sträva ef­ter det som gag­nar fri­den och byg­ger upp ge­men­ska­pen.

1 Timoteus 6:11 Men du som tillhör Gud, håll dig bor­ta från sådant. Sträva ef­ter rättfärdig­het, guds­fruk­tan, tro, kärlek, uthållig­het och ödmjuk­het. 12 Kämpa trons go­da kamp, sök vin­na det evi­ga li­vet, som du har kal­lats till och för vars skull du har av­lagt den rätta bekännel­sen inför många vitt­nen.

"Except a man be born again, he will wish one day he had never been born at all." J.C. Ryle