Är det så noga med hur en kristen har det i sitt hjärta?

En gång frälst alltid frälst räcker väl?

Menar Gud verkligen allt vad han säger i sitt Ord?

Kan en kristen vara lik Gud?

~~~~

Matteus 5:48 Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.

Romarbrevet 12:1-2 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

2 Petrus 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom

Jakob 1:4 Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende.

Ordspråksboken 8:13 Den som döljer sina överträdelser går det ej väl, den som bekänner och överger dem får barmhärtighet.

Hebreerbrevet 10:26-27 Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna. 

Johannes 3:9-10 Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta, är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder.

~~~~

Om inte Gud menar vad han säger vore han en lögnare!

"Var fullkomlig" innebär att en kristen kan vara fullkomlig.

Om du är född av Gud är du snabb att omvända dig.

Du syndar inte på nåden.

Gud är noga och "ser inte mellan fingrarna".

För Gud är synd synd - liten eller stor spelar ingen roll.

Gud förmår bevara oss från fall, men inte utan vår medverkan!

Judas 1:24-25 Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen.

Om vi inte samverkar med honom i fläckfrihet  tillhör vi inte honom och kommer därmed inte att se hans ansikte utan går evigt förlorade!

GUD  ÄR EN HELIG GUD!

Hos Gud finns ingen synd.

I himlen finns ingen synd.

I ett rent samvete finns ingen synd.

I gudsfruktan finns ingen synd.
(Läs om Ananias och Safira i Apostlagärningarna 5 !!)

Om du säger dig ha GUDSFRUKTAN tar du dig till vara för synd.

Om du säger dig ha gudsfruktan men inte är så noga med synden (liten eller stor) ÄR DU EN SKRYMTARE!

ÄR DU EN SKRYMTARE!?

1 Johannes 2:6 Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.

2 Petrus 2:22 Som inte gjorde någon synd inte heller fanns svek i hans mun.