The Judgement of God ~ AUDIO SERMON

1 Korinterbrevet 6:9 Har ni glömt att ing­en orättfärdig skall få ärva Guds ri­ke? Låt in­te be­dra er. Inga otuk­ti­ga el­ler av­gu­da­dyr­ka­re el­ler hor­kar­lar el­ler män som lig­ger med and­ra män, 10 inga som är tjuv­ak­ti­ga el­ler självis­ka, inga drin­ka­re, ovet­ti­ga och ut­su­ga­re – ing­en sådan får ärva Guds ri­ke.

Kolosserbrevet 3:5-9 Döda därför det jor­dis­ka hos er: otukt, oren­het, li­del­ser och on­da lus­tar och självisk­he­ten, det­ta av­gu­de­ri. 6 Sådant fram­kal­lar Guds vre­de, 7 och det fyll­de även er till­va­ro när ni lev­de mitt up­pe i det. 8 Men nu måste också ni lägga bort allt det­ta: vre­de, häftig­het, onds­ka, oförskämd­het och al­la skänd­lig­he­ter som kom­mer ur er mun. 9 Ljug in­te för varand­ra, ni har ju klätt av er den gam­la människan och hen­nes va­nor

2 Tessalonikerbrevet 2:9-12 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Psalm 4:9 för bara du, Herre, låter mig bo i trygghet.