Luke 21

7 So they asked Him, saying, “Teacher, but when will these things be? And what sign will there be when these things are about to take place?”

8 And He said: “Take heed that you not be deceived. For many will come in My name, saying, ‘I am He,’ and, ‘The time has drawn near.’ Therefore[b] do not go after them. 9 But when you hear of wars and commotions, do not be terrified; for these things must come to pass first, but the end will not come immediately.”

10 Then He said to them, “Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. 11 And there will be great earthquakes in various places, and famines and pestilences; and there will be fearful sights and great signs from heaven. 12 But before all these things, they will lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and prisons. You will be brought before kings and rulers for My name’s sake. 13 But it will turn out for you as an occasion for testimony. 14 Therefore settle it in your hearts not to meditate beforehand on what you will answer; 15 for I will give you a mouth and wisdom which all your adversaries will not be able to contradict or resist. 16 You will be betrayed even by parents and brothers, relatives and friends; and they will put some of you to death. 17 And you will be hated by all for My name’s sake. 18 But not a hair of your head shall be lost. 19 By your patience possess your souls.

The Destruction of Jerusalem

20 “But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation is near. 21 Then let those who are in Judea flee to the mountains, let those who are in the midst of her depart, and let not those who are in the country enter her. 22 For these are the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. 23 But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days! For there will be great distress in the land and wrath upon this people. 24 And they will fall by the edge of the sword, and be led away captive into all nations. And Jerusalem will be trampled by Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled.

The Coming of the Son of Man

25 “And there will be signs in the sun, in the moon, and in the stars; and on the earth distress of nations, with perplexity, the sea and the waves roaring; 26 men’s hearts failing them from fear and the expectation of those things which are coming on the earth, for the powers of the heavens will be shaken. 27 Then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. 28 Now when these things begin to happen, look up and lift up your heads, because your redemption draws near.”

~~~~

Tecknen på Jesu ankomst

7 Då frågade de honom: "Mästare, när skall detta ske? Och vad blir tecknet på att det står för dörren?" 8 Han svarade: "Se till att ni inte blir vilseledda. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och: Tiden är nära. Men följ dem inte! 9 Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta. Ty sådant måste först hända, men det betyder inte att slutet kommer omedelbart." 10 Vidare sade han till dem: "Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. 11 Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.

12 Men innan allt detta händer, skall man gripa och förfölja er. Man skall utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar och landshövdingar för mitt namns skull. 13 Detta ger er tillfälle att vittna. 14 Bestäm er därför att inte förbereda något försvarstal. 15 Ty jag skall själv lägga orden i er mun och ge er vishet som ingen av era fiender skall kunna stå emot eller motsäga. 16 Ni kommer att bli förrådda till och med av föräldrar och bröder, av släktingar och vänner, och en del av er skall man döda. 17 Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. 18 Men inte ett hår på ert huvud skall gå förlorat. 19 Genom att stå fasta skall ni vinna era själar.

Jerusalems ödeläggelse

20 När ni ser Jerusalem omringas av härar, då skall ni veta att staden snart skall bli ödelagd. 21 Då måste de som bor i Judeen fly bort till bergen, och de som bor inne i staden måste lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden. 22 Ty detta är vedergällningens tid, då allt som är skrivet skall gå i uppfyllelse. 23 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Ty landet skall drabbas av en stor nöd, och vredesdomen skall komma över detta folk. 24 De skall falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade.

Människosonen kommer

25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. 26 Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. 27 Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. 28 Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning."

The Crucifixion of Jesus