Hebreerbrevet 1:10-12 Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk.11 De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad.12 Som en mantel skall du rulla ihop dem, och som en klädnad skall de bytas ut. Men du är densamme, och dina år har inget slut.

1 Tessalonikerbrevet 5:3 När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Matteus 24:21-22 Se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra..."

Matteus 24:4-7 Det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas. Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli räddad.

Matteus 24:3-14 När han se­dan satt på Oliv­ber­get och lärjung­ar­na var en­sam­ma med ho­nom kom de fram och sa­de: ”Säg oss när det skall hända. Och vad blir teck­net för din åter­komst och för ti­dens slut?” 4 Je­sus sva­ra­de: ”Se upp så att ing­en be­drar er. 5Många kom­mer att upp­träda un­der mitt namn och säga: Jag är Mes­si­as, och de skall be­dra många. 6 Ni kom­mer att få höra strids­larm och krigs­ryk­ten. Se till att ni in­te låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu in­te slu­tet. 7 Folk skall re­sa sig mot folk och ri­ke mot ri­ke, och det blir hung­ersnöd och jordbävning på den ena plat­sen ef­ter den and­ra. 8 Allt det­ta är början på föds­lovärkar­na. 9 Då skall man utlämna er till att plågas och dödas, och al­la folk skall ha­ta er för mitt namns skull. 10 Då skall många kom­ma på fall och ange varand­ra och ha­ta varand­ra. 11 Många fals­ka pro­fe­ter skall fram­träda och be­dra många. 12 Ge­nom att laglöshe­ten till­tar kom­mer kärle­ken att kall­na hos de fles­ta. 13 Men den som håller ut till slu­tet skall bli räddad. 14 Och bud­ska­pet om ri­ket skall förkun­nas i he­la värl­den och bli till ett vitt­nesbörd för al­la folk. Se­dan skall slu­tet kom­ma.

Matteus 24:35 Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.

Markus 13:9-13 Men var på er vakt. Man skall utlämna er åt dom­sto­lar, och ni skall pryglas i sy­na­go­gor­na och ställas inför ståthålla­re och kung­ar för min skull, som vitt­nen inför dem. 10 Först måste evan­ge­li­et förkun­nas för al­la folk. 11 När man för bort er för att utlämna er, så be­kym­ra er in­te för vad ni skall säga, ut­an säg v som i det ögon­blic­ket läggs i er mun, ty det är in­te ni som ta­lar då, ut­an den he­li­ga an­den. 12 Bro­der skall skic­ka bro­der i döden, och en far sitt barn. Barn skall göra upp­ror mot si­na föräld­rar och bringa dem om li­vet. 13 Ni skall bli ha­ta­de av al­la för mitt namns skull. Men den som håller ut till slu­tet skall bli räddad.

Lukas 21:36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.