Gud säger:

1 Korintierbrevet 2:6 Visdom talar vi emellertid bland de fullkomliga, men en visdom som inte tillhör denna världen eller denna världens mäktiga, som kommer att förgås.

Romarbrevet 12:2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Kolosserbrevet 1:28 Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus.

Filipperbrevet 3:15 Låt oss därför, så många som är fullkomliga, tänka så. Och om ni i något avseende tänker annorlunda, så ska Gud uppenbara också detta för er.

1 Johannes 4:18 Rädsla finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädslan har att göra med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.

Jakob 1:4 Och låt uthålligheten ha med sig ett fullbordat verk, för att ni ska vara fullkomliga och hela, utan någon brist.

Gud vill att hans barn ska vara FULLKOMLIGA.

~~~~

Kan man kallas sig för ett Guds barn och samtidigt vara med i Satans kyrka?

NATURLIGTVIS INTE!

Samfund, kyrkor etc. är sedan 15 år (eller mer) med i den världsvida kyrkan, som är Satans kyrka, som är VÄRLDSKYRKAN.

HÄR ser du några av dem.

Dessa har skrivit under Satans manifest (Charta oecumenica), där de ingått förbund med Satan.

Naturligtvis förnekar pastorer och präster detta.

Men sanningen kan du sjäv se (om du bryr dig om din själ).

Uppenbarelseboken 18:4-5 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte blir delaktiga i hennes synder, och för att ni inte ska få del av hennes plågor. 5 För hennes synder har nått ända upp till himlen och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar.